SÁRSZENTMIHÁLY

 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT hivatalos oldala

Tisztelt Lakosság!

Az Országgyűlés törvényt alkotott a településkép védelméről (2016. évi LXXIV. törvény).

 

E törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

 • egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
 • a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.
 • az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A települési önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben

 • településképi követelmények meghatározásával,
 • településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
 • önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

jogszabályban meghatározott módon biztosítja.

A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.

A településképi rendelet

 • az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
 • a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre,
 • az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
 • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet fentiek szerinti településképi követelményeinek részletes tartalmi kereteit - ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is - kormányrendelet határozza meg.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.

A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.

 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-i nyílt testületi ülésén megalkotta a településkép védelméről szóló 16/2017.(XI.16.) önkormányzati rendeletét, mely 2017. december 18-án lép hatályba.

Ugyanezen ülésen 269/2017.(XI.15.) határozatával elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet, és döntött arról, hogy a település honlapján egy véleményező platformot biztosít a lakosságnak folyamatos működtetés mellett. (www.sarszentmihaly.hu / Településrendezési eszközök)

Tisztelt Érdeklődő!

Figyelmébe ajánlom a honlapunkon megtekinthető településképi anyagot, valamint a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben személyesen is áttekinthető dokumentációt.

Felhívom a figyelmet a településképi bejelentési eljárás alkalmazási körére:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül

 1. Minden reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,
 2. Önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása.

 

Tájékoztatóm a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés a) pontján alapul.

Kalmár Tibor s.k.

polgármester

Elérhetőségek

Sárszentmihály Község Önkormányzatának elérhetőségei:


Cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


Tel.: 06-22-245-004
          Mellékek


Fax: 06-22-245-004


Email: hivatal@sarszentmihaly.hu

Ügyfélfogadási rend

A hivatal ügyfélfogadási
rendje:

 Hétfő:  8-12 óráig
 Kedd:  nincs
 Szerda:  9-12 óráig,
 13-18 óráig
 Csütörtök:  13-16 óráig
 Péntek:  nincs

Linkek