Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

Tisztelt Lakosság!

Az Országgyűlés törvényt alkotott a településkép védelméről (2016. évi LXXIV. törvény).

 

E törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által, olyan módon, hogy

 • egy önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei,
 • a településképi követelmények alkalmazásának felelősségi viszonyai egyértelműen legyenek meghatározva.
 • az önkormányzat biztosítson széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a településkép védelmének és alakításának eredményes érvényesülését az építmények tervezése és kivitelezése során.

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.

A települési önkormányzat a településkép védelmét önkormányzati rendeletben

 • településképi követelmények meghatározásával,
 • településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
 • önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

jogszabályban meghatározott módon biztosítja.

A településképi követelmények az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek (a továbbiakban: Étv.) a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik sajátos jogintézménye.

A településképi rendelet

 • az építési tevékenységgel érintett építmények - ideértve a sajátos építményfajtákat is - településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára,
 • a - településszerkezet, táji környezet, településkarakter vagy egyéb helyi adottság miatt - településképi szempontból meghatározó területekre,
 • az Étv. szerinti helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére,
 • a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására, illetve tilalmára

vonatkozó településképi követelményt tartalmazhat.

A településképi rendelet fentiek szerinti településképi követelményeinek részletes tartalmi kereteit - ideértve a helyi építészeti örökség védelmének szakmai szabályait is - kormányrendelet határozza meg.

A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyv (a továbbiakban: kézikönyv) készül.

A kézikönyv a - települések természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv tartalmi elemeit kormányrendelet határozza meg.

 

Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 15-i nyílt testületi ülésén megalkotta a településkép védelméről szóló 16/2017.(XI.16.) önkormányzati rendeletét, mely 2017. december 18-án lép hatályba.

Ugyanezen ülésen 269/2017.(XI.15.) határozatával elfogadta a Településképi Arculati Kézikönyvet, és döntött arról, hogy a település honlapján egy véleményező platformot biztosít a lakosságnak folyamatos működtetés mellett. (www.sarszentmihaly.hu / Településrendezési eszközök)

Tisztelt Érdeklődő!

Figyelmébe ajánlom a honlapunkon megtekinthető településképi anyagot, valamint a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben személyesen is áttekinthető dokumentációt.

Felhívom a figyelmet a településképi bejelentési eljárás alkalmazási körére:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározott építési engedélyhez nem kötött építési tevékenységek közül

 1. Minden reklám, reklámhordozó elhelyezése esetén,
 2. Önálló reklámtartó építmény vagy önálló üzletfelirat építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása.

 

Tájékoztatóm a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdés a) pontján alapul.

Kalmár Tibor s.k.

polgármester

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek