SÁRSZENTMIHÁLY

 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT hivatalos oldala

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 2017. téli időszakra vonatkozó, a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 15/2017.(XI.16.) önkormányzati rendeletét.

Az önkormányzati rendelet 2017. november 17-én hatályba lépett.

A kérelmek 2017. december 15-ig nyújthatók be a Polgármesteri Hivatalban (8143 Sárszentmihály, Fő út 54.) személyesen ügyfélfogadási időben vagy postán.

Kérelem nyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatalban a szociális igazgatási ügyintézőtől vagy letölthető innen.   

Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az a természetes személy, aki szociálisan rászorult, bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik Sárszentmihály településen, és lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.

Szociálisan rászorult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 130%-t, egyedülélő esetében 150%-át.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén, az elbírálás során előnyt élveznek azok a kérelmezők

  1. a) akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy települési támogatásra jogosultak, vagy
  2. b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelnek.

A jogosultsági feltételek teljesülése esetén is kizáró ok, ha

  1. a) a kérelmező vagy háztartásának bármely tagja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyonnal rendelkezik,
  2. b) a kérelmező az előző évben számára megítélt szociális célú tüzifa támogatást nem rendeltetésszerűen használta fel, hanem azt értékesítette.

A kérelmekről a képviselő-testület dönt.

Háztartásonként legfeljebb 5m3 tűzifa adható.

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális célú tűzifa támogatást a belügyminiszterhez benyújtott pályázat útján elnyert tűzifa mennyiség erejéig biztosítja.

A tűzifa szállításával kapcsolatos költségeket az önkormányzat viseli.

A jogosult a tűzifa átvételét átvételi elismervényen aláírásával igazolja.

 

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző

 

Elérhetőségek

Sárszentmihály Község Önkormányzatának elérhetőségei:


Cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


Tel.: 06-22-245-004
          Mellékek


Fax: 06-22-245-004


Email: hivatal@sarszentmihaly.hu

Ügyfélfogadási rend

A hivatal ügyfélfogadási
rendje:

 Hétfő:  8-12 óráig
 Kedd:  nincs
 Szerda:  9-12 óráig,
 13-18 óráig
 Csütörtök:  13-16 óráig
 Péntek:  nincs

Linkek