Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

AZ-ALAPTORVENY-SZERINT

VÁLASZTÁSI-BIZOTTSÁGOK

VÁLASZTÁSI-IRODÁK

 


2019.09.03.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13.

SÁRSZENTMIHÁLY

ÁTJELENTKEZÉS

A lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező választópolgár az önkormányzati választásokon eldöntheti, hogy a lakóhelye vagy a bejelentett tartózkodási helye szerinti önkormányzat megválasztásában kíván részt venni. Aki a tartózkodási helye szerinti polgármesterre, képviselőkre akar szavazni, az átjelentkezhet.

Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthat be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához.

Mivel az átjelentkezés csak a bejelentett tartózkodási hely szerinti szavazókörbe lehetséges, a kórházban tartózkodók, a fogvatartottak stb. most nem tudják gyakorolni szavazati jogukat (kivéve azt a különleges esetet, ha a választópolgár lakóhelye vagy tartózkodási helye ugyanabban a szavazókörben van, ahova a kórház vagy bv-intézet is tartozik).

Az átjelentkező választópolgár

 1. a) levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélküli elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
 2. b) személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb 2019. október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

Bővebben: www.valasztas.hu

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző, HVI vezetője

2019/09/03


2019.09.03.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13.

SÁRSZENTMIHÁLY

MOZGÓURNA

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) értelmében a mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

 • A mozgóurna iránti kérelmet be lehet nyújtani a helyi választási irodához
 • levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napig, 2019. október 9. szerda 16 óráig
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második napig, 2019. október 11. péntek 16 óráig.

A helyi választási iroda a kérelem alapján a mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékébe.

 • A szavazást megelőző második nap, 2019. október 11. péntek 16 órát követően a mozgóurna iránti kérelmet elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napján, 2019. október 13. vasárnap 12 óráig lehet nyújtani a helyi választási irodához.

A helyi választási iroda a kérelmet elbírálásra továbbítja a szavazatszámláló bizottsághoz.

 • A mozgóurna iránti kérelmet a szavazás napján, 2019. október 13. vasárnap legkésőbb 12 óráig lehet benyújtani az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével.

A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnát igénylő választópolgárt felveszi a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékébe, és törli a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékből.

A mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 • a szavazókör területén lévő címet, ahova a mozgóurna kivitelét a választópolgár kéri, ha az a magyarországi lakcímétől eltér, valamint
 • a mozgóurna-igénylés okát.

A választópolgár a mozgóurna igényléséhez más személy segítségét jogosult igénybe venni, viszont a segítséget nyújtó személy mozgóurna igénylésére nyilvános felhívást nem tehet közzé.

Bővebben: www.valasztas.hu

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző, HVI vezetője

2019/09/03


2019.08.24.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13.

SÁRSZENTMIHÁLY

 

Jogforrás:

 • 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (a továbbiakban: Ve.)
 • 19/2019. (VII. 29.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról (a továbbiakban: IMr.)

A VÁLASZTÁSI KAMPÁNY

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

Kampányidőszak és eszközök

Ve. 140. § Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a

 1. a) plakát,
 2. b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
 3. c) politikai reklám és politikai hirdetés,
 4. d) választási gyűlés.

Ve. 141. § Kampánytevékenység a kampányeszközök kampányidőszakban történő felhasználása és minden egyéb kampányidőszakban folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése céljából.

Ve. 142. § Nem minősül választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladatuk során végzett tevékenysége.

Ve. 143. § (1) Nem folytatható kampánytevékenység a szavazás napján

 1. a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
 2. b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,
 3. c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

(2) A szavazás napját megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg az (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti tilalom sérelmét.

(3) Amennyiben több egymással párhuzamos, az 1. § szerinti választási eljárás van folyamatban, az (1) bekezdés szerinti tilalom az összes, folyamatban lévő választási eljárás során érvényesül.

Ve. 143/A. § (1) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni.

(2) Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos személyszállítás nem végezhető.

(3) Szavazóhelyiséghez történő szállításra való nyilvános felhívás közzétételének minősül az olyan felhívás, nyilvános közlés vagy plakát, amely szavazóhelyiséghez történő szállítás megszervezésére hív fel, szavazóhelyiséghez történő szállítást elősegítő eszközt népszerűsít, vagy annak használatára hív fel. Szavazóhelyiséghez történő szállításra való felhívásnak minősül a szavazóhelyiséghez való szállítás megszervezése, illetve a szavazóhelyiséghez való szállítás szervezésére szolgáló számítógépes alkalmazás előállítása, közzététele.

Plakát

Ve. 144. § (1) E § alkalmazásában plakát a választási falragasz, felirat, szórólap, vetített kép, embléma mérettől és hordozóanyagtól függetlenül.

(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét.

(3) Plakát a kampányidőszakban - a (4)-(7) bekezdésben meghatározott kivételekkel - korlátozás nélkül elhelyezhető.

(4) Plakátot elhelyezni

 1. a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő,
 2. b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.

(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi elemen, az építészeti örökség védett elemén, védett természeti területen és értéken, továbbá állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot elhelyezni tilos.

(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása esetén az eltávolítás költségét viselni.

IMr. 32. § A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2019. november 12-én 16.00 óráig köteles eltávolítani.

Választási gyűlés

Ve. 145. § (1) A választási gyűlésre a gyülekezési jogról szóló törvény rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Választási gyűlést kampányidőszakban lehet tartani. A szavazás napján választási gyűlés nem tartható.

(3) A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.

(4) Választási gyűléssel kapcsolatos jogsértés esetén választási jogorvoslatnak csak az e törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén van helye.

Közvetlen politikai kampány

Ve. 149. § Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés módszerével a 89. §-ban meghatározottak figyelembevételével juttatható el azzal, hogy egyéb adatai felhasználásához - mint telefonszám, elektronikus levélcím - a kifejezett hozzájárulása szükséges.

Közvélemény-kutatás

IMr. 31. § 2019. október 13-án a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be. Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) csak 2019. október 13-án 19.00 óra után szabad nyilvánosságra hozni.

Bővebben: www.valasztas.hu

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző, HVI vezetője

2019/08/24


 

2019.08.24.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13.

SÁRSZENTMIHÁLY

 

Választási bizottságok delegált tagjai

Sárszentmihály településen a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a következő választási bizottságok működnek:

 • Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB)
 • Szavazatszámláló Bizottságok (a továbbiakban: SZSZB)

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak.

A választott és delegált tagok jogai és kötelezettségei – főszabályként – azonosak.

A településen jelöltet állító szervezet, valamint a településen induló független jelöltek mindegyike:

 • a HVB-be egy tagot
 • az SZSZB-be (3x) két tagot

delegálhat.

A választási bizottságok delegált tagja csak olyan személy lehet, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltként indulhatna.

A választási bizottság delegált tagjának nem kell lakcímmel rendelkeznie Sárszentmihályon.

A választási bizottság delegált (megbízott) tagjának a megbízásakor kell írásban nyilatkoznia arról, hogy vele szemben nem áll fenn összeférhetetlenség.

Főszabály: a delegált tagokat 2019. október 4. péntek 16 óráig lehet bejelenteni.

A delegált tag bejelentésére szolgáló dokumentumot és a delegált tag összeférhetetlenségi nyilatkozatát papír alapon, eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni a Helyi Választási Irodába.

A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja a Helyi Választási Irodában.

A dokumentum minta letölthető a www.valasztas.hu honlapról.

Eskü- vagy fogadalomtétel

A delegált tagoknak is esküt vagy fogadalmat kell tenniük a Helyi Választási Irodában a polgármester előtt. Időpontja: a főszabály az, hogy a bejelentésüket követő öt napon belül.

Az eskü- vagy fogadalomtétel legfontosabb jogi hatása az, hogy a választási bizottság tagja csak ezt követően gyakorolhatja jogait.

A HVB a Polgármesteri Hivatal egyik irodahelyiségében működik.

2 db SZSZB a Sárszentmihályi Zichy Jenő Általános Iskola 2 tantermében, a 3. SZSZB pedig a Közösségi Házban működik.

Bővebben: www.valasztas.hu

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző, HVI vezetője

2019/08/24


 

2019.08.23.

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13.

SÁRSZENTMIHÁLY

 

Tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a Helyi Választási Iroda 2019. augusztus 24-én szombaton nyitva tart, 800-1600 között.

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző, HVI vezetője

 


2019.08.21. 

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019. október 13.

SÁRSZENTMIHÁLY

 

JELÖLT ÁLLÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON

SÁRSZENTMIHÁLY

A 2019. október 13-i választáson kerül sor:

 • a települési önkormányzati képviselők,
 • a települési polgármesterek és
 • a megyei közgyűlések tagjainak

megválasztására.

Polgármesterjelölt

Polgármester-választáson a település egy választókerületnek számít.

Polgármesterjelölt az lehet, akit Sárszentmihály település választópolgárainak legalább 3%-a, azaz legalább 77 fő jelöltnek ajánlott.

Polgármester-jelöltet ajánlani csak a Helyi Választási Iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóíveket a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a Területi Választási Bizottság (Székesfehérvár) vagy a Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet.

Az ajánlóív igény bejelentésére az A4 formanyomtatvány szolgál.

Az A4 formanyomtatvány letölthető a www.valasztas.hu honlapról; a Helyi Választási Iroda segítséget nyújt a nyomtatásban, igény esetén.

Az A4 formanyomtatvány pontos, olvasható kitöltése nélkülözhetetlen; a Helyi Választási Iroda az A4 formanyomtatvány tartalmát rögzíti az országos választási on-line rendszerbe, valamint a rögzített adatok alapján nyomtatja ki a kért ajánlóíveket.

A Helyi Választási Iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én szombaton 8 és 16 óra között adja át – átvételi elismervénnyel – az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.

Az átvett ajánlóívek mellé a jelölt bejelentésének határidejéig pótlólag újabb ajánlóívek igényelhetők az A4 formanyomtatvány benyújtásával.

A polgármester-jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16 óráig kell bejelenteni a Helyi Választási Bizottságnál. Az ajánlások szakaszos leadására nincs lehetőség.

A polgármester-jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9. 16 óráig.

Azt az ajánlóívet, amely nem tartalmaz ajánlást, legkésőbb 2019. szeptember 10. 16 óráig kell visszaadni.

A leadott ajánlásokat a Helyi Választási Iroda 3 napon belül ellenőrzi.

Egyéni listás jelölt

Sárszentmihály településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik.

A település egésze alkot egy választókerületet.

A képviselők száma: 6 fő

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a, azaz 26 fő jelöltnek ajánlott.

Az ajánlóív igénylésével, határidőkkel kapcsolatos rövid tájékoztató megegyezik a polgármester-jelöltnél leírtakkal.

Bővebben a www.valasztas.hu honlapon tájékozódhatnak.

Dr. Nagy Ildikó s.k.

jegyző, HVI vezetője


 

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek