SÁRSZENTMIHÁLY

 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT hivatalos oldala

A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata: Sárszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014.(X.18.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ)

Az SZMSZ néhány fontos rendelkezése

Az önkormányzat hivatalos megnevezése Sárszentmihály Községi Önkormányzat.

Az önkormányzat székhelye: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.

A polgármesteri hivatal hivatalos elnevezése: Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal.

 

A képviselő-testület polgármesterre átruházott hatáskörei:

 1. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
 2. a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
 3. a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelettel átruházott hatáskörök
 4. az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök
 5. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörök

 

A képviselő-testület tagjainak száma 7 fő.

A képviselő-testületi ülés határozatképes, ha az ülésen a tagjainak több mint a fele jelen van.

 

A képviselő-testület a napirendjeit előterjesztések alapján tárgyalja.

A képviselő-testületi ülés összehívása: A képviselő-testület üléseit a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester egyidejű akadályoztatása esetén a korelnök hívja össze írásos meghívóval.

A képviselő-testületi ülés meghívóját, az írásos előterjesztésekkel együtt legalább 5 nappal az ülés napja előtt meg kell küldeni

 1. a képviselő-testületi tagoknak,
 2. az adott napirendi ponthoz meghívott személyeknek.

A meghívó tartalmazza:

 1. az ülés helyszínét, időpontját,
 2. a javasolt napirendi pontokat,
 3. a napirendi pontok előterjesztőit.

A polgármester a képviselő-testület üléseinek időpontjáról és napirendjéről a meghívó közzététele útján tájékoztatja a nyilvánosságot.

A közzététel helyben szokásos formája

 1. a Polgármesteri Hivatal hivatalos hirdető táblája,
 2. a település sarszentmihaly.hu honlapja.

A képviselő-testület ülése a tárgyalt napirendi pont alapján nyilvános vagy zárt.

A nyilvános képviselő-testületi ülésen bármely állampolgár részt vehet és a polgármester engedélye alapján legfeljebb 3 perc időtartamban felszólalhat.

A képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. A polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester, a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén az ülést a korelnök vezeti.

A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

A polgármester illetményét és költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény állapítja meg.

A polgármester a képviselő-testület törvényes képviselője.

A képviselő-testület, tagjai sorából egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.

A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését a képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott keretek között állapítja meg.

A képviselő-testület Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel önállóan működő és gazdálkodó hivatalt tart fenn, melynek vezetője a jegyző.

A polgármesteri hivatal 6 fő köztisztviselőt foglalkoztat, mely személyek munkáltatója a jegyző.

A jegyző tekintetében a polgármester gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az önkormányzat a következő társulások tagja:

 1. Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
 2. Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás.

Elérhetőségek

Sárszentmihály Község Önkormányzatának elérhetőségei:


Cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


Tel.: 06-22-245-004
          Mellékek


Fax: 06-22-245-004


Email: hivatal@sarszentmihaly.hu

Ügyfélfogadási rend

A hivatal ügyfélfogadási
rendje:

 Hétfő:  8-12 óráig
 Kedd:  nincs
 Szerda:  9-12 óráig,
 13-18 óráig
 Csütörtök:  13-16 óráig
 Péntek:  nincs

Linkek