Sárszentmihály

SÁRSZENTMIHÁLY

INFORMÁCIÓK

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről

1994. évi LXIV. törvény a polgármesteritisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről

217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről249/2000. (XII.24.) Kormány rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
Az országos illetékességű szerv, valamint a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.E közzétételi kötelezettség teljesíthető a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása Könyvtári és közművelődési szolgáltatás

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Adat megnevezése Megjegyzés
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve Önkormányzati hatósági ügyek: Saját hatáskörben jár el: a képviselő-testület. Szociális ügyekben átruházott hatáskörben a Szociális- és Egészségügyi Bizottság jár el. Államigazgatási hatósági ügyek: Saját hatáskörben jár el: jegyző.
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe Sárszentmihály község
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:- személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány, – igazolások, nyilatkozatok, egyéb bizonyító erejű iratok szükség szerint.
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege Általános eljárási illeték: 2200.- FtAnyakönyvi kivonat illetéke: 2000.- Ft
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Jegyző: Dr. Nagy Ildikó

A jegyző tevékenységét az alábbi területeken végzi:

 

Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

– „a törvényesség őre”

– Részt vesz a képviselő-testület ülésein

– Gondoskodik a testületi ülés jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről

– Képviselő-testület hivatalának vezetése

– Előterjesztések, döntés-előkészítések készítése,

– Aláírásgyűjtő-ív hitelesítése helyi népszavazás, népi kezdeményezés ügyében,

– Pénzügyi ellenőrzési rendszer működtetése

– Helyi önkormányzatok társulásaival kapcsolatos feladatok ellátása,

– Biztonságos iratkezelés személyi, dologi feltételeinek és eszközrendszerének kialakítása.

Választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok:

– helyi választási iroda vezetése

– választási törvényben meghatározott feladatok ellátása.

Kommunális igazgatással kapcsolatos feladatok:

– temető fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatok

Polgári védelemmel kapcsolatos feladatok

Építésügyi és területfejlesztési feladatok:

– településrendezési feladatok,

– épített környezet kialakításával kapcsolatos feladatok

– helyi épített örökség védelme.

Növényvédelmi feladatok:

– parlagfű elleni védekezés ellenőrzése, bírságolás,

– fás szárú növényekkel kapcsolatos feladatok.

Veszélyes ebekkel és veszélye állat tartásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök:

– engedély kiadása veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartására, tartás ellenőrzése,

– veszélyes állat tartásának engedélyezése és a tartás ellenőrzése,

– bírságolás,

– nyilvántartás vezetése.

Honvédelemmel kapcsolatos feladatok:

– közreműködik a polgármester helyi védelmi feladatainak ellátásában,

– hadkötelesekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség.

Birtokvédelmi ügyek.

Környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos feladat és hatáskörök:

– hulladékkezelési közszolgáltatási díjhátralék behajtása,

– környezetet károsító vagy súlyosan veszélyeztető hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos eljárás

– hulladékgazdálkodási rendelet előkészítése,

– elsőfokú természetvédelmi hatósági feladatok ellátása.

Közoktatással kapcsolatos feladatok:

– szakértői vizsgálat elrendelése,

– szülő kötelezése

– közoktatási információs rendszer működtetésében való közreműködés

– törvényességi kérelem ügyekben való eljárás

– helyi önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása

– tankötelezettséggel kapcsolatos eljárások

– egyéb közoktatási feladatok.

Közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos feladatok:

– vezeti a képviselő-testület hivatalát

– munkáltatói jogot gyakorol a hivatal köztisztviselői vonatkozásában

– kezeli a polgármester, az intézményvezetők és a köztisztviselők személyi anyagát

– köztisztviselői és közalkalmazotti állások, vezetői állások betöltéséhez szükséges pályáztatási feladatok ellátása.

A feladatok ellátásához kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény,

– a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv.

– az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény

– a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény

– az ebek veszélyessé minősítésével összefüggő szakhatósági eljárásról és az ebek egyedi azonosításának díjáról szóló 15/1997. (III. 5.) FM rendelet

– az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény

– a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. Törvény

– a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

– a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

– a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXVI. Törvény

– a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény

– a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény

– a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 12/2006.(XII.18.) ÖTM rendelet

Általános igazgatási ügyek:

< ? >

Az igazgatási előadó tevékenységét az alábbi területeken végzi:

Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok:

– testületi jegyzőkönyvek vezetése,

– Önkormányzat működésének segítése, azaz a Képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester, a települési képviselők munkájának segítése, továbbá az ezzel összefüggő szakmai, adminisztratív és technikai feladatok, valamint a polgármester, jegyző napi munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok ellátása.

– Országgyűlési, az önkormányzati képviselő-választáshoz, országos és helyi népszavazáshoz, népi kezdeményezéshez, Európai Parlamenti választáshoz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása.

Anyakönyvvi és népességnyilvántartási feladatok

Jegyzői igazolás ügyek:

– működési engedéllyel kapcsolatos feladatok, földhirdetmények, lakáscélú állami támogatások (jelzálog áthelyezése, felfüggesztése), fakivágással kapcsolatos feladatok, méhek nyilvántartása,

– hagyatéki eljárás

– Közútkezelői hozzájárulás kiadása.

Feladatellátáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

– az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

– a közigazgatási eljárásról szóló 2004. évi CXL. Törvény

– az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr.

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény

– a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

– a termőföldről szóló 1994. évi LV. Törvény

– a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet

– a közokiratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. Törvény

– az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi III. törvény

– a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

– az országgyűlési képviselők választásáról szóló 1989. évi XXXIV. Törvény

– a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Szociálpolitikai-, gyámügyi és szabálysértési ügyek:

< ? >

– Szabálysértési ügyek, közérdekű munka ügyek

– Szociális igazgatási ügyek: rendkívüli és rendszeres segélyezés, közgyógyellátás, szociális étkeztetés, szociális gondozás, Út a munkához program, egyéb szociális ügyek

– Jegyzői gyámügyi feladatok ellátása.

Feladatellátáshoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:

– a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény

– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. számú kormányrendelet

– az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999.(XII.28.)

– a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvényés a végrehajtásáról szóló 11/2000.(II.23.) BM rendelet

Adóügyek: < ? >

Az adóügyi előadó tevékenységét az alábbi részterülen végzi:

Magánszemély kommunális adója:

Az egyes feladatok:

-nyilvántartja a község illetékességi területén lévő lakásokat, és nem lakás céljára szolgáló épületeket, telkeket,

– átvezeti a tulajdonjogváltozásokat, az adókat kiveti,

– a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

Gépjárműadó:

Az egyes feladatok:

– a község illetékességi területén lévő gépjárműveket nyilvántartja, a tulajdonjog változásokat átvezeti,

– az adókat kiveti,

– a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti,

– felderíti az adóalanyokat,

– a törzsadattárba felveszi az adatokat,

– határozatok elkészítése.

Vállalkozók helyi iparűzési adója:

Az egyes feladatok:

– gazdasági, ipari tevékenységet végző vállalkozókat nyilvántartja,

– a bevallások alapján az adókat megállapítja, és kiveti,

– ellenőrzi az adóalanyokat, a méltányossági kérelmeket elbírálásra előkészíti.

Behajtás, végrehajtás:

Az egyes feladatok:

– környezettanulmányokat készít,

– a helyi adókat és idegen helyről kimutatott adóhátralékot nyilvántartja,

– behajtja és könyveli,

– a végrahajtási cselekményeket foganatosítja,

– letiltásokat azonnali beszedési megbízásokat bocsát ki,

– felkutatja a lakcímeket és tartózkodási helyeket.

Adó- és értékbizonyítványok:

Az egyes feladatok:

– értékeli a község illetékességi területén az ingatlanokat,

– vagyoni bizonyítványokat ad ki.
Könyvelés és számítástechnika:

Az egyes feladatok:

– adókat vet ki, helyesbít,

– a napi pénzforgalmat könyveli és átutal,

– végzi az adatok számítógépen történő rögzítését,

– végzi a törzsadattár feltöltését, és folyamatos aktualizálását,

– folyamatos ellenőrzéseket végez,

– az előírt adatszolgáltatásokat elkészíti, és továbbítja.

Talajterhelési díj beszedése

Egyes feladatok:

– bevallások előkészítése,

– talajterhelési díj kivetése, és beszedése.

Pénzügyi feladatok

– a pénztár zavartalan működtetése, a készpénzes bevételek és kiadások teljesítése.

Munkaüggyel és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:

– ellátja a közmunka programban részt vevő dolgozókkal kapcsolatos személyzeti ügyek intézését,

– elkészíti a változásjelentőt

– kezeli az IMI programot

– számfejti a hó közi kifizetéseket: megbízási díjakat, napidíjakat, költségtérítéseket.

Közterület használattal kapcsolatos feladtok

Az adóigazgatási eljárással kapcsolatos jogszabályi háttér:

– a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény

– az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

– a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

– szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény

– a végrehajtási eljárásról szóló 1993. évi LIII. törvény

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

– a helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló 10/2000. (II. 23.) BM rendelet

– a helyi adókról szóló 13/2006. (XII.15) sz. Képviselő-testületi rendelet

Költségvetési ügyek:

< ? >

A költségvetési előadó tevékenységét az alábbi részterülen végzi:

Költségvetéssel kapcsolatos feladatok:

– az intézmények adatszolgáltatása és igényei alapján elkészíti az önkormányzat költségvetési koncepcióját,

– összeállítja az önkormányzati szintű költségvetést, képviselő-testületi döntésre előkészíti a költségvetési rendelet-tervezetet,

– nyilvántartja a központi támogatások, cél- és címzett támogatások, pályázat során elnyert pénzek előirányzatait, azok teljesítését,

– figyelemmel kíséri a költségvetés végrehajtását a pénzforgalom alakulása alapján,

– szakmai segítséget nyújt az intézményeknek a költségvetés tervezet összeállításához,

– javaslatot tesz a költségvetés módosítására,

– összeállítja az önkormányzat gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadási rendelet-tervezetet a számviteli adatok alapján.

Pénzügyi feladatok:

– banki tranzakciók intézése, jóváírások, terhelések figyelemmel kísérése,

– hitelszerződések előkészítése, nyilvántartása, a hiteltörlesztések teljesítése,

– intézkedik a hátralékok behajtásáról,

– végzi az önkormányzati tulajdonban lévő lakás és nem lakáscélú bérlemények bérleti díjának nyilvántartását, a bérleti díjak számlázását, analitikus nyilvántartását, feladást készít a főkönyvi könyvelés részére,

– az önkormányzat által értékesített vagy bérbe adott ingatlanok, területek, hirdetőtáblák szerződés alapján történő kiszámlázása,

– a Polgármesteri Hivatal belső bevételeinek kezelése,

– folyamatosan figyelemmel kíséri a vevői tartozások, kamatmentes kölcsönök törlesztését,

– a naponta beérkező számlákat, azok felülvizsgálata és érkeztetése után továbbítja az illetékes osztályoknak leigazolásra,

– nyilvántartást vezet az egyéb támogatásokról,

Számviteli feladatok:

– ellátja a Polgármesteri Hivatal, főkönyvi és analitikus könyvelését,

– gondoskodik az elfogadott költségvetés-módosítás könyveléséről, az elszámolásokon való átvezetésről,

– a törvényben meghatározott módon az időben összesített önkormányzati beszámolót elkészíti,

– előkészíti a havi ÁFA, illetve az éves adóbevallást, egyeteti az adófolyószámla kivonatot

,- önkormányzati támogatások igénylése, egyeztetése a MÁK területileg illetékes igazgatóságával,

– hitelek, kölcsönök, üzletrészek, részvények nyilvántartása

,- elvégzi a leltározással kapcsolatos feladatokat,

– nyilvántartja a nagy értékű tárgyi eszközöket,

– könyveli és feladja a főkönyv felé az éves értékcsökkenést.
Munkaüggyel- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok:

– bérfelhasznással kapcsolatos tervezést készít, jelentést állít össze havonta a várható kifizetésekről,

– naprakészen vezeti az előírt és szükséges nyilvántartásokat,

– létszám- és bérnyilvántartást vezet,

A feladatellátáshoz kapcsolódó jogszabályok:

– a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló aktuális költségvetési törvény,

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,

– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

– az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 24.) kormányrendelet,

– az államháztartási szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII. 30.) kormányrendelet,

– a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény.

Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő  
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő Nincs
Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája Szociális igazgatásban használt formanyomtatványok:- kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására,– ápolási díj megállapítása iránti kérelem– átmeneti segély megállapítása iránti kérelem– időskorúak járadékának megállapítása iránti kérelem– lakásfenntartási támogatás iránti kérelem

 

– óvodáztatási támogatás iránti kérelem

– közgyógyellátás iránti kérelem

– házi segítségnyújtás megállapítása iránti kérelem

– szociális étkeztetés megállapítása iránti kérelem

– rendszeres szociális segély iránti kérelem

– tájékoztató az álláskeresési támogatások rendszeréről.

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése Közigazgatási szolgáltatás,Nevelési- oktatási szolgáltatás,

 

Családsegítési szolgáltatás,

Családgondozói szolgáltatás,

Védőnői szolgáltatás,

Könyvtári és közművelődési szolgáltatás,

Szemétszállítás

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása 1. Közigazgatási szolgáltatás: hivatali ügyek intézése, jogi képviselő nélkül eljáró felek részére részletes tájékoztatás, ügyintézéshez segítség nyújtás, ügyviteli szolgáltatások (fax, fénymásolás).2. Nevelési-, oktatási szolgáltatás: alapfokú óvodai nevelés és általános iskolai oktatás biztosítása.

 

3. Családsegítési szolgáltatás: tanácsadói, segítői tevékenység.

4. Családgondozói szolgáltatás: családok részére segítségnyújtás, együttműködés.

5. Védőnői szolgáltatás: csecsemő- és gyermekgondozáshoz tanácsadás, felvilágosítás, egészségügyi-higiéniai szűrések végzése.

6. Könyvtári és közművelődési szolgáltatás: olvasószolgálat, Internet pont üzemeltetése, könyvtári kölcsönzési szolgáltatás, rendezvényszervezés, terem- és eszközbérlet.

7. Szemétszállítás: hetente egy alkalommal kukás szemétszállítás biztosítása.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás A költségvetésből finanszírozott közszolgáltatásokat az érvényben lévő jogszabályokban meghatározott kivételekkel bárki igénybe veheti, akinek esetében a vonatkozó jogszabályok az adott közszolgáltatásokat nyújtó szerv hatáskörét és illetékességét megállapította. A közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó szabályozást az alábbi dokumentumok tartalmazzák:
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke Díjköteles közszolgáltatások:

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke  
A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról a 1992:LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja  
A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei  

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Sárszentmihályi Híradó Helyi Lap
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása Közérdekű információk, helyi hírek, hirdetések.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával. E közzétételi kötelezettség teljesíthető a KIETB 19. sz. ajánlásában foglalt közzétételi kötelezettségekkel együttesen, vagy az ezek alapján már közzétett adatokra hivatkozással is.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye A kiadvány ingyenes.

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Adat megnevezése Megjegyzés
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Lásd itt:
A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)  
A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Lásd itt:
A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) Testületi ülések helyszíne: Közmeghallgatás helyszíne:
A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel) Az ülésekről készült jegyzőkönyveket az Önkormányzat menüpont alatt találhatja meg.
A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel) Munkaterv
A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje Nyilvános
A testületi szerv üléseinek napirendje Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv döntéseinek felsorolása Jegyzőkönyv tartalmazza

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Adat megnevezése Megjegyzés
A testületi szerv döntéseinek felsorolása Jegyzőköny tartalmazza
A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) Jegyzőkönyv tartalmazza
A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai Jegyzőkönyv tartalmazza
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása nincs
Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota nincs
A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása előterjesztések
Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Közzétételi egység: Pályázatok

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása nincs

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

Adat megnevezése Megjegyzés
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Írásbeli vagy szóbeli kérelem benyújtásával.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Önkormányzati Hivatal
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  

Közzétételi egység: Közzétételi listák

Adat megnevezése Megjegyzés
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével elérhetővé tételével.

 

Üdvözöljük

polgarmester kicsi

Óber Andrea

polgármester

Nyertes pályázatok

MFF kedvezményezetti infóblokk keretes 1

 

Széchenyi terv

Képkivágás

Tűzoltó Egyesület

leaderlogog

Ügyfélfogadási rend

Ügyfélfogadás a Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatalban:

2020. június 1-jétől – e rendelkezés visszavonásáig – a Polgármesteri Hivatalban az Ügyfelek kötelesek  kezüket a földszinten elhelyezett fertőtlenítő szerrel kezelni.

 hétfő:  800-1200
 kedd:  nincs
 szerda:  900-1200, 1300-1800
 csütörtök:  1300-1600
 péntek:  800-1100

Elérhetőségek

Sárszentmihály Községi Önkormányzat


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


tel.: 06-22-245-005
          Mellékek


fax: 06-22-245-004


email: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu:

SMIHALYONK (KRID: 206072112)


adószám: 15727488-2-07


Sárszentmihályi Polgármesteri Hivatal


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-005


telefax: 22-245-004


e-mail: hivatal@sarszentmihaly.hu


hivatali kapu: SMIHALYPH


KRID:  752487397


adószám: 15363035-1-07


Sárszentmihályi Csicsergő Óvoda


cím: 8143 Sárszentmihály, Kossuth Lajos utca 7.


telefon: 22-445-004


e-mail: ovoda@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 16698921


KRID:  16698921


adószám: 16698921-1-07


honlap: http://sarszentmihalyi-csicsergo-ovoda.webnode.hu


Tipegő Bölcsőde


cím: 8143 Sárszentmihály, Hársfa utca 32.


telefon: 22-787-725


e-mail:

bolcsode@sarszentmihaly.hu


cégkapu: 15790848


KRID:  15790848


adószám: 15790848-1-07


honlap:

www.tipegobolcsode.on.hu


Közösségi Ház és Községi Könyvtár


cím: 8143 Sárszentmihály, Fő út 54.


telefon: 22-245-004 / 120.mellék


e-mail: ikszt.sarszentmihaly@ gmail.com   -   Közösségi Ház


e-mail: sarszentmihaly@ fejerkszr.hu   -   Könyvtár


honlap: www.sarszentmihaly.hu


honlap: www.fejerkszr.hu/

sarszentmihaly

-konyvtari-informacios

-es-kozossegi-hely


Linkek